Pajączek 5 NxG Professional Download

Pajączek to doskonały program służący do tworzenia stron WWW (dokumentów HTML). Posiada też wiele narzędzi do tworzenia programów CGI w PERL, PHP, skryptów ASP, JavaScript, VBScript, wspiera tworzenie dokumentów WML (WAP). W programie zawarty jest także kurs języka HTML, podgl±d tworzonych dokumentów HTML (w tym również dynamiczny), wbudowany klient FTP. Dzięki tym cechom Pajączek stanowi doskonałe i wszechstronne narzędzie pomocne w budowaniu zarówno prostych jak i skomplikowanych witryn internetowych.

Porównanie wersji Standard oraz Professional można znaleźć tutaj.

Zmiany w Pajączek 5 NxG Professional

1. Dodana możliwość grupowania serwerów FTP na liście w zakładce Moje serwery, podobnie jak wcześniej zostało zrobione dla Serwisów. Nazwę grupy można ustalić w oknie "Właściwości serwera FTP". 2. Poprawiony błąd powodujący powolne działanie programu podczas zapisu i odczytu pliku z serwera do edycji online. 3. Poprawiony błąd powodujący wyświetlanie nieprawidłowej "Przyjaznej nazwy" serwera FTP w nazwie pliku edytowanego online (np. na pasku tytułowym programu) w niektórych sytuacjach. 4. Poprawiony błąd powodujący niemożność otwarcia do edycji plików zdalnych za pomocą dwukliku na liście plików kolejki FTP (program generował błędną nazwę pliku). 5. Poprawiony błąd w funkcjach otwierania dokumentu z sieci w celu edycji. W przypadku, gdy serwer wielokrotnie wysyłał nagłówek nakazujący przekierowanie, program mógł się zawiesić. Ograniczono liczbę możliwych przekierowań do 5, po czym procedura zostaje przerwana. 6. Poprawiony błąd w funkcji bezpiecznego przesyłania plików za pomocą plików tymczasowych. Istniała możliwość nieprawidłowego działania mechanizmu, jeśli równocześnie wysyłane były z Kolejka FTP i Synchronizacji na tym samym serwerze. 7. Poprawiony błąd Synchronizacji serwisu, który powodował nieuwzględnianie podczas synchronizacji w kierunku zdalny->lokalny ustawienia "Tylko wskazane pliki oraz foldery". 8. Poprawiony błąd w oknie Synchronizacji serwisu uniemożliwiający dodanie folderu do listy wykluczonych w sytuacji, gdy na liście znajdowała się folder o nazwie zawierającej się w nazwie dodawanego folderu, a na końcu nie było ukośnika (teraz ukośnik dodaje się automatycznie). 9. Dodana możliwość grupowania baz danych MySQL na liście w zakładce Inspektor MySQL, podobnie jak wcześniej zostało zrobione dla Serwisów. Nazwę grupy można ustalić w oknie "Właściwości serwera baz danych". 10. W zakładce Inspektor MySQL w panelu wyświetlającym zawartość tabeli poprawiono nieprawidłową informację o zakresie wyświetlanych rekordów podczas wyświetlania zawartości tabeli po 20 elementów na raz (było np. 1-21, teraz jest 1-20). 11. W oknie "Właściwości tabeli MySQL" dodano polecenia umożliwiające zmianę kolejności pól. 12. W oknie "Nowe pole tabeli MySQL" dodano możliwość określenia położenia pola w tabeli (na jej początku, końcu, bądź po określonym polu). 13. Poprawiony błędny opis na pasku tytułowym okna służącego do tworzenia nowego indeksu w tabeli MySQL 14. W oknach "Własności tabeli MySQL" i "Własności pola tabeli MySQL" wszystkie nazwy typów pól są teraz pisane wielkimi literami (żeby było ładniej). 15. Poprawiony błąd w Inspektorze MySQL powodujący wyświetlanie nieprawidłowej informacji o liczbie wyświetlanych rekordów w sytuacji, gdy nie było już rekordów do wyświetlenia (np. "rekordy 21-20" zamiast "Brak następnych rekordów"). 16. Poprawiony błąd w funkcji odświeżania widoku zawartości tabeli, gdy dane wyświetlane były w porcjach po 20 rekordów. Jeśli w tej sytuacji wyświetlane były np. rekordy 21-40, to po odświeżeniu program pobierał rekordu począwszy od pierwszego, zamiast od 20. 17. Zmiana narzędzia do edycji zawartości pola typu tekstowego (CHAR, VARCHAR) tabeli MySQL w inspektorze zawartości. Teraz jest to okienko umożliwiające wprowadzenie wielu linii tekstu. 18. Poprawione błędne kodowanie polskich liter w komunikatach błędów serwera MySQL w sytuacji, gdy serwer przesyłał komunikaty w jęz. polskim używając np. kodowania ISO (pojawiały się "krzaki"). 19. Na drzewie tabel MySQL dodano możliwość szybkiego wywołania poleceń "Pokaż zawartość tabeli" i "Pokaż strukturę tabeli" za pomocą kliknięcia na tabeli z wciśniętym klawiszem Ctrl (struktura) lub Alt (zawartość). 20. Poprawiony błąd w Inspektorze MySQL uniemożliwiający aktualizację zawartości tabeli za pomocą Inspektora zawartości. 21. Poprawiony błąd powodujący wyświetlanie nieprawidłowej informacji o liczbie wykonanych własnych zapytań SQL (z edytora, bądź z okna Wykonaj polecenie SQL) w niektórych sytuacjach. 22. Poprawiony błąd w funkcji Dynamicznego kodu dla PHP polegający na nieprawidłowym generowaniu listy elementów w przypadku klasy będącej implementacją interfejsu (np. class MojaKlasa implements MojInterfejs). 23. Rozszerzone wsparcie obiektowości dla PHP5 w mechanizmach Dynamicznego Kodu oraz w Nawigatorze Kodu PHP. Teraz program rozpoznaje i interpretuje słowa kluczowe oznaczające zakres widzialności metod i pól klasy - public, protected i private. 24. Zmiana zachowania sprawdzania spójności serwisu "Plik główny serwisu" jest teraz zawsze oznaczany jako wykorzystywany (często jest to plik, do którego są dołączane inne pliki np. w PHP). 25. Poprawiony błąd powodujący w niektórych sytuacjach błędne formatowanie kodu PHP i serię komunikatów "Coś jest NIE TAK!". 26. Poprawiony błąd w funkcjach dynamicznych podpowiedzi dla PHP - w niektórych sytuacjach program nie wyświetlał podpowiedzi mimo poprawnego kodu PHP. 27. Poprawiony błąd w mechanizmie dynamicznych podpowiedzi dla PHP. W niektórych sytuacjach nie wyświetlała się lista argumentów bieżącej funkcji. 28. Poprawiony błąd w obsłudze Dynamicznego Kodu dla PHP polegający na usuwaniu znaku '@' sprzed nazwy funkcji po jej uzupełnieniu za pomocą tego mechanizmu. 29. Poprawiony błąd w funkcji sprawdzania odsyłaczy wewnątrz kodu PHP dla konstrukcji typu , gdy nazwa pliku objęta jest cudzysłowami. 30. Zmiana działania Wieloschowka. Teraz, jeśli kopiowany tekst już istnieje w Wieloschowku, nie będzie tworzona nowa pozycja, a jedynie zostanie on przeniesiony na początek listy. Polepsza to znacznie komfort korzystania z narzędzia. 31. Poprawiono działanie Inspektora CSS. Od tej chwili po zmianie wartości własności selektora kursor jest automatycznie ustawiany w odpowiednim miejscu dokumentu, a fokus przenoszony na edytor. 32. Poprawiony błąd w Inspektorze CSS uniemożliwiający przenoszenie kursora do wybranego selektora w dokumencie, jeśli jego nazwa poprzedzona była znakiem tabulatora. 33. Poprawiony błąd w funkcji formatowania kodu CSS polegający na niepoprawnym formatowaniu komentarzy wewnątrz selektora. 34. Poprawiony błąd powodujący nie wykrywanie selektora w kodzie CSS, jeśli jego nazwa występowała zaraz po znaku końca komentarza (np. '/* komentarz */a{color: #fff;}'). 35. Zaktualizowane słowniki sprawdzania pisowni dla wielu języków, w tym również polskiego. 36. Dodane słowniki sprawdzania pisowni dla języka czeskiego, węgierskiego i estońskiego. 37. W Edytorku Unicode dodano polecenie "Zaznacz wszystko", któremu przypisany został standardowy skrót klawiszowy Ctrl+A. 38. Zawartość Edytorka Unicode zostaje teraz zapamiętana nawet pomimo zamknięcia (ukrycia) jego okna aż do momentu zakończenia pracy programu. 39. W Edytorku Unicode poprawiono działanie polecenia "Wstaw do edytora". Jeśli zaznaczono w Edytorku fragment tekstu, tylko on będzie teraz wklejany do głównego edytora. 40. Poprawiony błąd powodujący chwilowe blokowanie się programu podczas pobierania z serwera FTP zawartości folderu (szczególnie widoczne, gdy folder zawiera wiele elementów). 41. Poprawiony błąd w obsłudze tzw. symlinków na serwerze FTP. Teraz program podczas próby pobrania, bądź otworzenia do edycji symlinka otworzy plik (bądź folder), do którego ten symlink odsyła. 42. Poprawiony błąd w oknie Właściwości serwera FTP powodujący usuwanie cache offline serwera FTP w przypadku zmiany danych dostępowych do serwera (tj. adresu, nazwy użytkownika, bądź numeru portu). 43. W zakładce Moje serwisy poprawiony błąd powodujący niepoprawne odczytywanie i wyświetlanie listy plików i folderów z serwera FTP działającego pod kontrolą systemu Windows. Błąd występował w przypadku istnienia na serwerze dużego pliku (o rozmiarze powyżej 99 999 999 bajtów). 44. Poprawiony błąd powodujący wyświetlanie komunikatu o niemożności przełączenia Serwisu w sytuacji, gdy dokonano zmian w oknie Własności serwisu i jednocześnie wykonywana była Kolejka plików FTP. 45. Poprawiony błąd powodujący niemożność zaznaczania wszystkich plików na liście plików serwera FTP za pomocą skrótu Ctrl+A, gdy w edytorze otwarty był jakiś dokument. 46. Dodano skrót klawiszowy Shift+LewyAlt+F do polecenia "Uruchom kolejkę plików" dla serwera FTP. 47. Poprawiono błąd w narzędziu do sprawdzania zdalnych odsyłaczy używających protokołu FTP. Program czasami błędnie twierdził, że adres jest nieprawidłowy. 48. Poprawiono błąd w narzędziu do sprawdzania zdalnych odsyłaczy używających protokołu HTTPS. Program ignorował takie odsyłacze nie dodając ich na listę do sprawdzenia. 49. Poprawiono sortowanie plików na serwerze FTP. Jeśli sortowanie odbywało się według kolumny innej niż "Nazwa", to w przypadku dwóch równych danych (np. dla typu "Dokument HTML"), program dodatkowo ułoży te pliki wg. nazwy. 50. Poprawione nieprawidłowe komunikaty (błędnie kodowana literka 'ź' w kilku przypadkach). 51. Poprawiony błąd w obsłudze zmiennych makrokodów typu Odsyłacz do grafiki i Odsyłacz do dokumentu powodujący ustawianie nieprawidłowej ścieżki w oknie służącym do wyboru elementu docelowego. 52. Poprawiony błąd w zakładce Makrokody powodujący samoczynne przełączanie się zakładki z "Bloki", bądź "Zmienne" po modyfikacji wartości zmiennej, a także po włączeniu i wyłączeniu bloku makrokodu. 53. Poprawiony błąd powodujący wyświetlanie komunikatu o braku CD-ROM podczas wyświetlania zawartości dla "Mój komputer" w zakładce Moje serwisy. 54. Zmienione zachowanie się okna Pomocy - teraz można się przełączać między nim, a oknem programu np. używając skrótu klawiszowego Alt+Tab. Wcześniej okno Pomocy przesłaniało okno programu. 55. Poprawiony błąd powodujący przesuwanie zakładki nr '0' na koniec dokumentu podczas cofania zmian w dokumencie w niektórych sytuacjach. 56. Poprawiony błąd w Rozszerzonym Wyszukiwaniu i Zamianie. W przypadku gdy z przeszukiwania wykluczono podfolder o nazwie typu 'abc', ale istniał w przeszukiwanym folderze również podfolder o nazwie zaczynającej się od 'abc', np. 'abc_def', to był on również wykluczony z przeszukiwania. 57. Poprawiony błąd w formatowaniu kodu CSS - teraz program nie dodaje już niepotrzebnego pustego wiersza po komentarzu poprzedzającym selektor. 58. Dodano polecenie "Publikuj otwarte w sieci" w menu podręcznym dla listy zakładek z nazwami dokumentów w zakładce "Tworzenie". 59. Poprawione drobne błędy w oknie "Pozioma linia" (edytor znacznika


), jak np. nie dodawania miana 'px', gdy wstawiano wartość wysokości i szerokości linii w pikselach do stylu. 60. Poprawiony angielski tytuł nagłówka w zakładce "Raport wyszukiwania - wyszukiwanie plików i folderów" na dolnym panelu. 61. Poprawiony błąd w narzędziu do edycji elementów formularza, który powodował nieprawidłowe działanie dla atrybutów ALT i SRC w przypadku pola INPUT typu IMAGE. 62. Poprawiony błąd w Edytorze sekcji META, który powodował nie wstawianie kodowania innego niż ISO-8859-2, o ile ręcznie nie wybrano go z listy (nawet jeśli opcja "Kodowanie" była zaznaczona). 63. Poprawiony błąd powodujący błędne sortowanie list zawierających ciągi alfanumeryczne (w niektórych przypadkach, jeśli ciąg zawierał spacje i liczby). 64. Zmiana zachowania się narzędzia "Wyszukiwaniem, zamiana, przenoszenie". Teraz po osiągnięciu końca dokumentu podczas wyszukiwania "W przód", program może automatycznie rozpocząć wyszukiwanie od początku dokumentu. Analogicznie podczas wyszukiwania w tył - może rozpocząć od końca dokumentu. 65. Poprawiony błąd polegający na aktywowaniu polecenia "Zapisz" po przeładowaniu dokumentu z dysku (w tej sytuacji oczywiście nie mogło być w dokumencie żadnych zmian do zapisania). 66. W oknie Rozszerzonego Wyszukiwania i Zamiany dodano komunikat o błędzie w przypadku ustawienia folderów do wyszukiwania, również na liście wykluczonych z wyszukiwania. 67. Ze względu na niemożność użycia przycisku ukośnika w skrótach klawiszowych zablokowano taką możliwość w oknie Ustawień i dodano stosowny komunikat. 68. Poprawiony błąd występujący w momencie przełączania dokumentów - jeśli dokument został przewinięty za pomocą paska w miejsce inne, niż pozycja kursora, po powrocie automatycznie się przewijał do miejsca, w którym stoi kursor, ale pasek przewijania pozostawał w uprzednim miejscu. 69. Dodano polecenie usuwania zawartości offline przy drzewku folderów zakładki Moje serwery. 70. Poprawiono działanie Sprawdzania odsyłaczy. Teraz program poprawnie weryfikuje wszystkie łącza utworzone za pomocą znacznika (wcześniej rozpoznawał wyłącznie łącza do arkuszy stylów CSS i do plików tzw. favicon). 71. Dodano rozszerzenie *.ini do listy predefiniowanych rozszerzeń wyszukiwanych plików w narzędziu Rozszerzonego Wyszukiwania i Zamiany. 72. Poprawiony błędny znacznik DOCTYPE na liście w oknie do tworzenia DTD (np. po wywołaniu narzędzia Szybki Start). 73. Dodane automatyczne wybieranie (w zależności od ustawień Serwisu) i zapamiętywanie wyboru znacznika DOCTYPE w narzędziu Szybki Start. 74. Poprawiony sposób wyświetlania tekstu na zakładkach z nazwami plików w edytorze. Na jasnym tle napisy są czarne, na ciemniejszym białe. 75. Poprawiony błąd powodujący automatyczne włączanie, bądź wyłączanie kilku opcji odpowiedzialnych za wygląd pasków narzędzi i menu po kliknięciu w przycisk Zastosuj w oknie 'Ustawienia pasków, menu i skrótów'. 76. Poprawiony błąd uniemożliwiający poprawną pracę programu w sytuacji, gdy program nie działał w trybie wieloużytkownikowym, a użytkownik nie miał prawa do zapisu w folderze domowym programu. Sytuacja ta mogła mieć miejsce na przykład podczas próby uruchomienia programu przez zwykłego użytkownika (bez praw administratora). Obecnie w takiej sytuacji program próbuje skopiować dane do folderu domowego użytkownika, a jeśli to się nie powiedzie, prosi o wskazanie folderu, w którym może zapisywać ustawienia. 77. Poprawiony błąd w Edytorze tabel, który powodował nie zamierzone kopiowanie zawartości miedzy komórkami tabeli po zaznaczeniu opcji "Komórka jest nagłówkiem". 78. Poprawiony błąd powodujący niepoprawne wyświetlanie tekstu w edytorze (np. chwilowe "gubienie linii" aż do momentu zmiany pozycji kursora itd.) podczas wyszukiwania tekstu w niektórych sytuacjach. 79. Poprawiony błąd powodujący dodawanie do dokumentu informacji o programie w sekcji META (Authoring-tool) podczas pracy w trybie wizualnym, nawet jeśli odpowiednia opcja w Ustawieniach programu była wyłączona. 80. Poprawiony błąd w schematach kolorowania Dynamic HTML i Dynamic XHTML, który powodował błędne kolorowanie kodu JavaScript i w efekcie również HTML. 81. Poprawiony błąd w Szybkim podglądzie powodujący wyświetlanie animacji Flash zawsze w rozmiarach 400x300 pikseli. Teraz wymiary są poprawne. 82. W oknie Osadzanie multimediów automatycznie uzupełniają się teraz wymiary animacji Flash po wskazaniu pliku. 83. Poprawiony błąd powodujący wyskakiwanie komunikatów o braku dysku w napędzie podczas uruchamiania Pajączka. 84. Zmieniono działanie programu podczas pobierania zawartości folderów z serwera FTP. Jeśli nie był włączony tryb binarny dla komendy LIST mógł wystąpić problem z pobieraniem zawartości. Teraz program w takiej sytuacji automatycznie włącza tryb binarny dla bieżącego serwera i próbuje ponownie. 85. Poprawiono błąd powodujący nieprawidłowe ustawianie koloru tła w polach "Znajdź" i "Zamień na" w oknie Rozszerzone Wyszukiwanie i Zamiana. Teraz jest zgodne z kolorem tła edytora. 86. Poprawiono błąd polegający na niewyświetlaniu pasków przewijania w polach "Znajdź" i "Zamień na" w oknie Rozszerzone Wyszukiwanie i Zamiana. 87. Poprawiono błąd w narzędziu do sprawdzania zdalnych odsyłaczy. W przypadku, gdy w dokumencie było kilka odsyłaczy, przy czym jeden z nich ("późniejszy") zawierał się w całości w już dodanym, program go ignorował (np. najpierw odsyłacz do "http://creamsoft.com.pl", a dalej w kodzie drugi do "http://creamsoft.com"). 88. Poprawiono błąd polegający na niesortowaniu zmiennych na liście podpowiedzi Dynamicznego kodu (funkcje itd były sortowane). 89. Do menu głównego programu dodana pozycja wyświetlająca informację o dostępności nowej wersji programu, gdy tylko zostanie ona wykryta. Do działania tej funkcji wymagana jest włączona funkcja automatycznego sprawdzania aktualności wersji. 90. Poprawiono błąd powodujący niewłaściwe wstawianie komentarzy w plikach *.ini. Program obejmował tekst znacznikami komentarza HTML, teraz narzędzie wstawia średnik na początku każdego wiersza. 91. Poprawiono błąd w sprawdzaniu poprawności odsyłaczy - jeśli jedno łącze następowało zaraz po drugim (np ), to program nie sprawdzał poprawności drugiego łącza (w tym wypadku znacznika IMG). 92. Zaktualizowany słownik sprawdzania pisowni dla języka polskiego. 93. Poprawiono błąd w Inspektorze znaczników polegający na wprowadzaniu tekstu "Tekst na pasku stanu..." (zamiast właściwego kodu JavaScript) dla obsługi zdarzenia edytowanego znacznika, jeśli wybrano polecenie "Tekst na pasku stanu...". 94. Poprawiono błąd w Dynamicznym Kodzie dla PHP. Podczas tworzenia listy zmiennych lokalnych w podpowiedzi dla funkcji PHP mógł pojawić się w niektórych wypadkach komunikat "Index out of bounds".