PictureViewer .EXE Download

PictureViewer jest przeglądarką plików graficznych, potrafi także odtwarzać slajdy. Program integruje sie z systemem, a z jego cech można wymienić: kopiowanie, zbliżanie czy też obracanie obrazów.