Huffyuv Download

Huffyuv zastępuje skompresowany YUV jako format video.