DuoKomp Księga Podatkowa 2014 Download

DuoKomp Księga Podatkowa pozwala na prowadzenie jednej lub więcej podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. W ramach programu możemy wystawiać dowody wewnętrzne, dowody zmniejszenia kosztów (zwiększenia przychodów) czy dowodów zwiększenia kosztów. Inne funkcje oferowane przez program to chociażby możliwość tworzenia raportów, z których obliczmymy dochód, stratę czy zaliczkę na podadek dochodowy od osób fizycznych.

Program pozwala też na prowadzenie ewidencji wyposażenia zgodnie z przepisami o podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a także prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z rozliczaniem amortyzacji. Inne funkcje to lista płac, zautomatyzowane księgowanie amortyzacji i wynagrodzeń, rozliczanie podatku VAT zintegrowane z podatkową księgą przychodów i rozchodów czy tworzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT.